Kik vagyunk

1. Bevezetés
A Talpas Design Grafikai Kft. (a továbbiakban: Kiadó) fontosnak tartja felhasználói, megrendelői, előfizetői és minden egyéb érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. 
A Kiadó az érintettek személyes adatainak kezelése során különös tekintettel vette figyelembe a következő jogszabályokat:

–          az Európai Parlament  és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)

–          az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)

–          a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),

–          a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)

2. Fogalmi meghatározások: 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásakor alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint a művelet végzésének helyétől
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a Kiadóval kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozó egyben az Adatkezelő.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, átalakítása, felhasználása, lekérdezése nyilvános vagy nem nyilvános adatbázisból, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja. 
A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében az Adatkezelő: a FELICITER KIADÓ KFT.

Adattörlés: a személyes adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése abból a célból, hogy a Kiadó a jövőben csak korlátozottan kezelhesse őket
Direktmarketing-tevékenység: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak összessége, amelyek célja az érintettek részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása üzletkötés előmozdítása érdekében
Direct mail: a Kiadó által üzemeltetett honlapokon elérhető termékek, szolgáltatások, tartalmak értékesítésének előmozdítását célzó elektronikus üzenet
Felhasználó: a Kiadó szolgáltatását, illetve az általa előállított tartalmat a Kiadó tulajdonában lévő honlpokon történő regisztrációt követően ingyenesen igénybe vevő, illetve megtekintő, azokból tájékozódó érintett (a továbbiakban Felhasználó)
Felügyeleti hatóság: a GDPR felhatalmazása alapján a vonatkozó tagállami jogszabályban az adatvédelmi előírások betartásának ellenőrzésére kijelölt hatóság
Hrlevél: a Kiadó tulajdonában lévő honlapokon keresztül elérhető tartalomhoz kapcsolódóan, illetve a Kiadó tulajdonában lévő honlapok útján nyújtott szolgáltatás részeként a címzettek részére elektronikus úton (például e-mailben) eljuttatott információ
Honlapok: a Kiadó által üzemeltetett www.feliciter.hu;  www.feliciterkiado.hu;   www.magyarmezsgye.hu internetes oldalak

Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ

Szolgáltatás(ok): a KIADÓ által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapokon

3. Az Adatkezelő:

Talpas Design Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 4432 Nyíregyháza, Pannónia utca 51.
cégjegyzék száma: 1509085188
adószáma: 26287814-2-15
képviseli: Talpas Sándor
telefonszáma: +36/42/459673
e-mail címe: info@talpasdesign.hu  

Az Adatkezelő a www.talpasdesign.hu  honlap üzemeltetője, és elsődlegesen médiatartalom-szolgáltatást végez, mely tevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a Honlapokon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

4. Az Adatkezelés elvei és módja

4.1 A Kiadó a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a jelen Tájékoztatóban foglalt hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

4.2 A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Kiadó az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

4.3 A Kiadó a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztató 6. pontjában meghatározott célokból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

4.4 A Kiadó csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

4.5 A Kiadó csak az adatkezelési cél megvalósulásához feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezeli a személyes adatokat.

4.6. Az adatkezelés során a Kiadó az adatbeviteli hiba észlelését követően általa elvégzett, illetve az érintett által kezdeményezett helyesbítéssel biztosítja a kezelt adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges ideig lehessen azonosítani.

4.7 A Kiadó az adatkezelés során gondoskodik az általa kezelt személyes adatok titokban tartásáról, illetéktelenek általi hozzáférés megakadályozásáról.

4.8 A Kiadó a felhasználónak, megrendelőnek, előfizetőnek nem minősülő honlap-látogatókról nem kezel személyes adatot.

4.9 A Kiadó a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. Azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4.10 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire a Kiadó, mint Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

5. A honlapokon folytatott adatkezelési tevékenység
Adatkezelési tevékenység megnevezése: 

5.1 Felhasználó, egyedi vagy rendszeresen megjelenő lapszámot, kiadványt, terméket megrendelő vagy előfizető adatainak (név, cím, telefonszám, e-mail-cím, stb.) rögzítése, nyilvántartása

5.2 Hírlevél küldése a honlapokon elérhető tartalommal kapcsolatban

5.3 Direct mail küldése bármely, a Kiadó által üzemeltetett honlapokon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére

5.4 e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése

5.5 a Kiadó tulajdonában lévő honlapokat felkereső Felhasználó böngészésre használt digitális eszközén külső szolgáltatók (például Facebook, Google, Tawk.to) egyedi azonosítóinak (ún. sütik vagy cookie-k) elhelyezése

5.6 A Kiadó a testre szabott kiszolgálása érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

5.7 a Kiadó papíralapú direktmarketing-küldeményeinek (beleértve az előfizetést megújító leveleket, valamint az időszaki kiadvány újabb megrendelésére felhívó levélküldeményeket is), a közös e-mail-címre érkező levelek (sajtóközlemények, meghívások, panaszok, helyreigazítási kérelmek, cikkekhez fűzött vélemények, hatósági megkeresések) továbbítása a Kiadó illetékes szervezeti egysége részére.

6. Az adatkezelés célja, jogalapja

A Kiadó által folytatott adatkezelések célja:

6.1 online tartalomszolgáltatás;

6.2 Kiadó bármely termékének, szolgáltatásának, tartalmának népszerűsítése a felhasználók körében

6.3 a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás

6.4 a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások, valamint a hirdetések testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele

6.5 egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése

6.6 statisztikák, elemzések készítése

6.7 közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)

6.8 Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, fórum stb.) közzétételéhez felület (tárhely) biztosítása

6.9 a Felhasználók jogainak védelme

6.10 a Kiadó, mint Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

A Kiadó a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet személyes adatokat. A Kiadó a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó hozzájárulása; a regisztráció alkalmával megadott adatok esetében a felhasználó hozzájárulása; megrendelés, előfizetés esetén a megrendelővel, előfizetővel kötött szerződés teljesítése, a feliratkozó hozzájárulása. Adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bek. a), b), f) pontok.

7. A Kiadó által kezelt személyes adatok köre:

A honlapokon való regisztráció esetén: családnév, keresztnév, felhasználónév, e-mail-cím. Google-fiókkal történő regisztráció esetén: név, becenév, profilfotó, e-mail-cím.

Facebook-fiókkal történő regisztráció esetén: név, nem, profilkép, borítókép, felhasználónév és felhasználói azonosító (adatlap URL-címében szerepel), születési dátum, Facebook közösségi tagságok.

8. Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig vagy a Felhasználó és a Kiadó közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges időtartam, vagy a hatályos jogszabályok által előirt határidő.

9. Érintettek köre: felhasználók, előfizetők, a honlapokat felkereső érintett, levelet küldő természetes személy.

10. A személyes adatok továbbítása harmadik fél részére 

A KIADÓ az általa kezelt személyes adatokat harmadik félnek nem adja át. Kivéve a következő eseteket:

–          az érintett kifejezetten hozzájárulását adta a továbbításhoz,

–          az adattovábbítás az érintett és a Kiadó közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges,

–          az adattovábbítás a Kiadó és valamely más természetes vagy jogi személy közötti, az érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges,

–          az adattovábbítás fontos közérdekből szükséges,

–          az adattovábbítás jogi igények (például peres vagy hatósági eljárás megindítása) előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges,

–          az adattovábbítás az érintett vagy valamely más személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, és az érintett fizikailag vagy jogilag képtelen a hozzájárulás megadására,

–          a továbbított adatok olyan nyilvántartásból származnak, amely az uniós vagy a tagállami jog értelmében a nyilvánosság tájékoztatását szolgálja, és amely vagy általában a nyilvánosság, vagy az ezzel kapcsolatos jogos érdekét igazoló bármely személy számára betekintés céljából hozzáférhető, de csak ha az uniós vagy tagállami jog által a betekintésre megállapított feltételek az adott különleges esetben teljesülnek.

11. Felhasználó jogai és érvényesítése 

Felhasználó a fent megjelölt postai címen, illetve e-mail útján vagy telefonon kérelmezheti, illetve kezdeményezheti a Kiadónál

1. a tájékoztatást személyes adatai kezeléséről

Felhasználó kérelmére a Kiadó tájékoztatást ad a Felhasználó részére a Kiadó által kezelt, feldolgozott személyes adatairól, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, az adattárolás időtartamáról, Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjéről.

2. személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Kiadó rendelkezésére áll, a személyes adatot a Kiadó helyesbíti. Kérhető a személyes adatok törlése, amennyiben az nem szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából vagy, ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint, ha nem szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról Kiadó minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Törlés helyett a Kiadó zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

3. személyes adatai más adatkezelőhöz hordozását 

A Felhasználó kezdeményezheti a Kiadónál a rá vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását, továbbá jogosult arra, hogy a Kiadó ezeket az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelőnek továbbítsa feltéve, ha az adatkezelés automatizált módon történik és az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél, vagy az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően an Felhasználó kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

4. az adatkezelés korlátozását

A Kiadó korlátozza a Felhasználó személyes adatainak kezelését amennyiben a Felhasználó vitatja a személyes adatai pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely a személyes adatok pontosságát ellenőrzéséhez szükséges), vagy ha az adatkezelés jogellenessége esetén a Felhasználó adatai törlése helyett csupán azok felhasználásának korlátozását kéri, vagy a Kiadónak már nincs szüksége a személyes adatokra, azonban a Felhasználó jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez igényli azok rendelkezésre bocsátását a Kiadótól, illetve ha a Felhasználó tiltakozott a Kiadó vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelést megalapozó jogos érdek elsőbbséget élvez-e az érintett jogos indokaival szemben). Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatokat a tároláson túlmenően csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. A Kiadó a korlátozás feloldása előtt tájékoztatja a korlátozást kezdeményező Felhasználót.

5. tiltakozhat az adatkezelés ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Kiadó vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, illetve ha a személyes adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükséges, továbbá ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, céljára történik. Felhasználó az ilyen irányú kéréseit írásban, az Kiadó e-mail-címére küldheti el.

6. kezdeményezheti, hogy az automatizált döntéshozatal hatálya rá ne terjedjen ki 

Felhasználó kezdeményezheti, hogy ne terjedjen ki rá az esetleges olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen (beleértve a profilalkotást is) alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt jelentős mértékben érintené.

7. visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását

Amennyiben a személyes adatok – beleértve a különleges adatokat is – kezelése a Felhasználó hozzájárulásán alapul, a Felhasználó bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, amelynek következtében a Kiadó nem kezeli tovább az érintett személyes adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtt megkezdett adatkezelés jogszerűségét.

Kiadó kizárólag a saját oldalain megadott személyes adatok védelméért vállal felelősséget!

12. Felhasználó jogorvoslati joga

Amennyiben a Kiadó a Felhasználó valamely fenti igénye vonatkozásában nem tesz eleget kötelezettségének, abban az esetben a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat panasszal illetve jogorvoslati igénnyel. E tekintetben szintén fordulhat a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz jogorvoslati keresettel.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Sütik

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Ha jelszó-visszaállítást kér, akkor az IP-címet a visszaállító e-mail tartalmazza.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hova kerülnek az adatok?

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

További információ

1. Bevezetés

A Talpas Design Grafikai Kft. (adószám: 26287814-2-15, Cég-nyilvántartási szám: 1509085188, 4432 Nyíregyháza, Pannónia utca 51., Tel: 30 628 9761) a továbbiakban: Kiadó) a weboldalain (a továbbiakban: Oldalak) az Oldalak megfelelő működésének biztosításához, a felhasználó azonosításához és az Oldalakon végzett tevékenységének nyomon követéséhez, hirdetések és releváns ajánlatok megjelenítéséhez sütiket (cookie-kat) használ.

A sütik használatáról, céljáról és a Felhasználók rendelkezési jogáról a Kiadó az alábbiakban nyújt tájékoztatást.

2. Fogalmak

Süti: A süti egy szövegfájl, amelyet az Oldalak az azokat látogató Felhasználó eszközén tárol el. Az Oldalak működését biztosító sütikön kívül a sütik használata a Felhasználó hozzájárulásához kötött, így az Oldalak kizárólag azokat a sütiket alkalmazzák, amelyekhez a Felhasználó hozzájárult.

Felhasználó: Az Oldalakat látogató személy.

Eszköz: Az az eszköz, amelyet a Felhasználó az Oldalak eléréséhez használ. (pl. számítógép, telefon, táblagép)

Hozzájárulás: Az Oldalak használata során Felhasználónak lehetősége van kiválasztani, hogy mely sütik alkalmazását kívánja engedélyezni. A Felhasználó a sütik használatához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, az eszközére elhelyezett süti-fájlokat törölheti.

Saját és harmadikfeles sütik: A „saját” vagy „harmadikfeles” megjelölés a sütiket használó személyeket jelöli.

Állandó sütik: Ezek a süti-fájlok a Felhasználó eszközén maradnak a 3. pontban meghatározott ideig vagy annak Felhasználó általi törléséig.

Munkamenet sütik: Ezek a süti-fájlok csak ideiglenesen kerülnek a Felhasználó eszközén elhelyezésre, a munkamenet végeztével vagy a böngésző bezárásával a süti-fájlok törlődnek a felhasználó eszközéről.

 3. Milyen típusú sütiket használnak az Oldalak?

Az Oldalak működését biztosító sütik használata elengedhetetlen az Oldalak megfelelő működéséhez, így különösen az Oldalakon való navigációhoz és különböző funkciók használatához.

A Felhasználó az Oldalak használatával tudomásul veszi az Oldalak működését biztosító sütik használatát.

Funkcionális sütik:

A funkcionális sütik az Oldalak használatának segítését szolgálják, így többek között lehetőséget adnak arra, hogy az Oldalak megjegyezzék a Felhasználó beállításait (pl. nyelvi beállítások) és a Felhasználó által korábban megadott adatokat.

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik használatával az Oldalak információkat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a Felhasználók hogyan használják az Oldalakat, így például arról, hogy milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, illetve az Oldalak mely részeire kattintottak. A Kiadó a statisztikai adatokat a saját termékei, valamint az Oldalak fejlesztése céljából kezeli. A statisztikai adatokkal a Felhasználókat nem lehet személy szerint azonosítani.

Az Oldalak az alábbi harmadikfeles statisztikai célú cookie-kat használják:

Google Analytics:  a Google Analytics szolgáltatás által alkalmazott sütikkel kapcsolatos további tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Azok a Felhasználók, akik nem kívánják, hogy a Google Analitycs statisztikájában megjelenjen az Oldalakon folytatott tevékenységük, a böngészőjük bővítményeként telepített ún. Google Analytics Opt-out Browser Add-on telepítésével letilthatják az információk Google Analytics felé történő továbbítását. A bővítmény telepítéséről további tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hotjar

A Hotjar szolgáltatás által alkalmazott sütikkel kapcsolatos további tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el: https://www.hotjar.com/cookies

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja a Felhasználók érdeklődési körének megismerése és a személyre szóló hirdetési tartalmak megjelenítése az Oldalakon, illetve – az Oldalak elhagyása után – harmadik személyek weboldalain.

Az Oldalak az alábbi harmadikfeles statisztikai célú sütiket használják:

Google Ads: A Google Ads szolgáltatás által alkalmazott sütikkel kapcsolatos további tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu

Facebook Ads

A Facebook szolgáltatás által alkalmazott sütikkel kapcsolatos további tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el: https://www.facebook.com/help/cookies/update

 Az Oldalak használatakor a Felhasználónak lehetősége van kiválasztani, hogy a jelen pontban felsorolt sütik közül melyek használatához járul hozzá, továbbá Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a sütik böngészőben való törlésével.

Az Oldalakon alkalmazott sütik kezeléséről, törléséről, a felhasználó által használt böngésző típusától függően további tájékoztatás az alábbi oldalakon érhető el:

Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer- delete-manage-cookies#ie=ie-11
Microsoft Edgehttps://privacy.microsoft.com/hu-HU/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Chromehttps://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Safarihttps://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU
Firefoxhttps://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se

A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatos további tájékoztatást a Kiadó adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, amely az alábbi oldalon érhető el: https://www.talpasdesign.hu